Vitec kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari 2012 kl. 13.00 i Vitecs lokaler på Tvistevägen 47a i Umeå. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear förda aktieboken senast den 10 februari 2012 (avstämningsdag 11 februari) och dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 15 februari 2012 kl. 15.00 på tel. 090-15 49 00 eller via E-post: bolagsstamma@vitec.se. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 10 februari 2012 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 27 januari tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

I bolaget finns 4 367 075 aktier uppdelat på 800 000 A-aktier med 10 röster vardera och 3 567 075 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till 11 567 075.
 
Förslag till dagordning
1.Upprättande och godkännande av röstlängd.
2.Val av ordförande på stämman.
3.Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4.Val av en eller två protokolljusterare.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Beslut
     6a)   Om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom apportemission. 
7.Övriga frågor.
8.Stämmans avslutande.


Styrelsens förslag till beslut avseende 6a)
Vitec har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) att förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget 3L System AB (publ) (”3L System”). För varje aktie i 3L System erbjuds 0,6769 aktier av serie B i Vitec.

För att möjliggöra fullföljandet av Erbjudandet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att styrelsen ska bemyndigas att till och med den 30 juni 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission om högst 762 640 aktier av serie B att utgöra vederlag vid förvärv av aktier i 3L System.

Bemyndigandet är begränsat till utgivande av aktier i utbyte mot apportegendom bestående av aktier i 3L System och teckningsrätten avseende de aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet tillkommer alltså de aktieägare i 3L System som accepterar Erbjudandet.

Aktieägare representerande 72,1 % av rösterna i Vitec har uttalat att man avser att rösta för förslaget.

Umeå den 25 januari 2012 

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

Länk till nyhet på Nasdaq OMX

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 25 januari 2012.