Finansinfo

Resultaträkning

 Tkr 2015 2014 2013
RÖRELSENS INTÄKTER       
   Repetitiva intäkter 480 552 372 838 262 358 
   Licensintäkter 23 098 24 928 21 265 
   Tjänsteintäkter 106 191 87 997 82 987 
   Övriga intäkter 8 544 6 193 5 021 
NETTOOMSÄTTNING 618 385 491 956 371 631 
AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING 62 108 46 261 24 073
   Avskrivningar och nedskrivningar -74 625 -56 319  -31 465
   Övriga kostnader -538 948 -412 057 -323 492 
RÖRELSENS KOSTNADER -613 573 -468 376 -354 957 
RÖRELSERESULTAT 103 851 72 650 40 747 
   Finansnetto och förvärvskostnader
   (-3 244 - 2015)
-9 165 -8 105 -2 678 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 94 686 64 545 38 069 
  Skatt -16 495 -15 480 -7 840 
PERIODENS RESULTAT 78 191 49 065 30 229 
VINST PER AKTIE (kr/aktie) 2.66 1,75 1,16 

Balansräkning

Mkr 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar      
Goodwill 202 103 190 902 129 637
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 109 171 76 562 47 722
Dataprogram 3 860 3 226 2 526
Varumärken 8 793 7 752 2 116
Rättigheter 229 079 197 815 74 599 
Kundavtal 62 321 47 884 3 527 
Byggnader 9 034 9 115 8 030
Inventarier 20 343 19 674 11 281 
Andra långfristiga fordringar 835 -
Uppskjuten skattefordran 5952 6 001  -
Summa anläggningstillgångar 651 491 558 931 279 438
       
Omsättningstillgångar      
Varulager 399 339  14
Kortfristiga fordringar 159 861 142 517 86 419 
Kortfristiga placeringar - -
Likvida medel 60 268 71 114 21 319 
Summa Tillgångar 872 019 772 901 387 209 
       
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 271 538 260 129 169 606  
Långfristiga skulder, räntebärande 207 222 132 593 51 502
Långfristiga skulder, icke räntebärande 102 559 108 428 31 110
Kortfristiga skulder, räntebärande 33 845 59 284 29 808
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 256 855 212 467 105 954
Summa eget kapital och skulder 872 019 772 901 387 209 

Förändring eget kapital

Mkr 2015 2014 2013
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare      
Vid periodens början  260 130 169 607 159 657
 Rättelse av fel   - -7 208
 Korrigerad ingående balans 260 130 169 607 152 449
Optionselement konvertibels skuldebrev   865 -
Nyemission netto efter kostnader* (1 418 tkr)   *45 832 -
Konvertering av skuldebrev -27 145 8 035 7 778
Förvärv innehav utan bestämmande inflytande sedan tidigare   - -
Lämnad utdelning -19 696 -14 598 -12 871
Summa totalresultat 58 249 50 389 22 251
Eget kapital vid periodens slut 271 538 260 130 169 607

Kassaflöde

Mkr 2015 2014 2013
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       
  Rörelseresultat 100 607 68 592 40 747 
  Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 74 625 56 319 31 797 
  Ränta och skatt -20098 -1 691  -21 039 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 155 134 123 220 51 505 
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
  Förändring i rörelsekapital -14 841 6 108 -8 650 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 140 293 129 328  42 855 
  Kassaflöde från investeringsverksamheten -168 076 -209 120  -57 945 
  Kassflöde från finansieringsverksamheten 11 946 129 551 -29 813 
ÅRETS KASSAFLÖDE -15 837 49 759  -44 903 
  Likvida medel vid årets början 71 114 21 319  68 285 
  Valutakursförändring i likvida medel 4 991 -2 063  -2 063 
LIKVIDA MEDEL INKL. KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID ÅRETS SLUT 60 268 71 114  21 319 

Nyckeltal 6 år

    2015 2014 2013 2012* 2011* 2010*
Nettoomsättning (tkr) 618 385 491 956 371 631 389 200 359 598 313 410
varav affärsområde Mäklare (tkr) 207 011 185 750 181 152 168 785 135 306 82 588
varav affärsområde Fastighet (tkr) 142 557 134 315 130 718 120 086 120 140 108 118
varav affärsområde Energi (tkr) 24 114 22 672 19 849 21 327 19 286 17 844
varav affärsområde Media (tkr) 10 547 21 759 26 128 65 233 70 583 97 338
varav affärsområde Hälsa (tkr) 61 492 43 627 - - - -
varav affärsområde Auto (tkr) 71 082 28 302 - - - -
varav affärsområde Finans & Försäkring (tkr) 101 219 55 004 13 704 12 950 14 208 7 522
varav gemensamt (tkr) 363 527 80 819 75 -
Tillväxt (%) 26% 32% -5% 8% 15% 117%
Resultat efter finansiella poster (tkr) 94 686 64 545 38 069 40 130 35 693 20 440
Resultat efter skatt (tkr) 78 191 49 065 30 229 31 984 26 061 14 245
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare (tkr) 78 191 49 065 30 229 31 183 24 654 14 089
Vinsttillväxt hänförligt till moderbolagets ägare (%) 59% 62% -3% 26% 75% 5%
Vinstmarginal (%) 13% 10% 8% 8% 7% 5%
Rörelsemarginal (%) 16% 14% 11% 11% 11% 7%
Balansomslutning (tkr) 872 019 772 901 387 981 429 133 327 743 293 308
Soliditet (%) 31% 34% 44% 36% 40% 37%
Soliditet efter full konvertering (%) 33% 37% 48% 41% 49% 44%
Skuldsättningsgrad (ggr) 2.09 1.70 1.53 1.66 1.60 1.69
Avkastning på sysselsatt kapital  (%) 21% 18% 16% 20% 21% 11%
Avkastning på eget kapital  (%) 29% 23% 19% 24% 25% 19%
Omsättning per anställd (tkr) 1 465 1 430 1 332 1 297 1 236 1 269
Förädlingsvärde per anställd (tkr) 1 212 1164 1052 985 915 892
Personalkostnad per anställd (tkr) 797 801 793 732 706 728
Medelantal anställda (pers) 422 344 279 300 291 247
JEK per aktie (kr) 9.24 8.85 6.39 5.92 5.36 4.35
Vinst per aktie (kr) 2.66 1.75 1.16 1.30 1.21 0.71
Vinst per aktie efter utspädning  (kr) 2.64 1.68 1.09 1.16 1.04 0.63
Utbetald aktieutdelning per aktie** (kr) 0.67 0.55 0.50 0.40 0.25 0.20
Kassaflöde per aktie (kr) 5.28 4.40 1.97 2.25 2.17 1.38
P/E    28.2 15.1 15.3 10.9 9.8 13.6
P/JEK    8.12 2.99 2.77 2.33 2.08 2.21
P/S   3.57 1.58 1.26 0.91 0.68 0.65
               
Beräkningsgrunder:              
Resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) 78 191 49 065 30 229 31 183 24 654 14 089
Kassaflöde vid ber av kassaflöde per aktie (tkr) 155 134 123 220 51 505 55 243 46 787 27 532
Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (st) 29 396 690 28 003 405 26 141 635 24 604 375 21 546 315 19 936 940
Antalet aktier efter utspädning * (st) 29 788 016 29 431 975 28 175 425 27 338 170 24 172 025 23 041 270
Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (st) 29 396 690 29 396 690 26 541 635 25 741 635 21 835 375 21 257 250
Börskurs vid respektive periods slut (kr) 75.00 26.50 17.70 13.80 11.16 9.62
*Nyckeltalen 2009-2012 har korrigerats på grund av felaktigt beräknad uppskjuten skatt.
** Föreslagen utdelning 2016 uppgår till 0,90 kr per aktie.

Finansiella mål

Vitec har en tillväxtorienterad strategi och söker kontinuerligt efter kompletterande förvärv. Den historiska tillväxten har uppgått till ca 25 % per år i genomsnitt. Styrelsens mål är att hålla en rörelsemarginal om 15 % samt fortsätta arbetet med fokus på kontinuerlig tillväxt

Utfall

 Delmål Medel  2011 2012 2013  2014 2015
 Omsättningstillväxt 15 %  15 %  8 %  -5 %  32 %  26 % 
 Rörelsemarginal 13 %  11 %  11 %  11 %  14 %  16 % 

IFRS

Vitecs koncernredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och den svenska redovisningslagen. Vitec övergick till att redovisa i enlighet med IFRS från och med den 1 januari 2005.

Årlig information till FI

Enligt Finansinspektionens författningssamling 2007:7 ska Vitec årligen sammanställa och lämna information till Finansinspektionen

Denna information till Finansinspektionen är ett dokument som innehåller eller hänvisar till:

  • samtliga finansiella rapporter så som årsredovisningar, bokslutskommuniké och delårsrapporter samt;
  • annan information som lämnats, vilken är av väsentlig betydelse för företagets finansiella ställning eller som i väsentlig grad påverkar bilden av företaget.
Årlig information från Vitec 2014
Årlig information från Vitec 2013
Årlig information från Vitec 2012
Årlig information från Vitec 2011

 

 

Definitioner

Nyckeltal
Vitec tillämpar följande definitioner av ekonomiska nyckeltal.

Avkastning på eget kapital
Redovisat resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt.

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat före resultat från andelar i intresseföretag med tillägg för avskrivningar och personalkostnader i förhållande till medeltalet anställda.

JEK (Justerat eget kapital per aktie)
Eget kapital i förhållande till antalet emitterade aktier på bokslutsdagen.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Likvida medel per aktie
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Omsättning per anställd
Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

P/E
Aktiekursen på bokslutsdagen i förhållande till resultat per aktie.

P/JEK
Aktiekursen på bokslutsdagen multiplicerat med antalet emitterade aktier på bokslutsdagen i förhållande till eget kapital.

P/S
Aktiekurs på bokslutsdagen multiplicerat med genomsnittligt antal aktier i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat genom nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Genomsnittliga skulder i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Vinstmarginal
Resultat efter skatt genom nettomsättning.